สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2508 ให้บริการยาวนานมากว่า 50 ปีให้บริการด้วยบุคคลากรมืออาชีพ และ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ รับดำนินคดีทั่วราชอาณาจักรรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษีบริการด้วยความรวดเร็ว และ แม่นยำ

บริการด้านบัญชี และ ภาษีอากร

Print

 

สำนักงานฯ ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ด้วยบุคคลากรที่ มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 30 ปี

บริการด้านบัญชี

 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • บริการจัดทำแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • บริการจัดทำหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

บริการด้านภาษี

 • บริการวางแผนภาษี ให้คำปรึกษาด้านภาษีบริษัทฯ
 • บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
 • บริการจัดทำแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ จ่าย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
 • บริการจัดทำประมาณการกำไรขาดทุนและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51 (ครึ่งปี)
 • บริการจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50
 • บริการจัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-03
 • บริการจัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1ก เพื่อสรุปนำส่งกรมสรรพากร
Joomla Business Templates by template joomla